Need to leave quickly?

Click to immediately exit this site.

Quick Exit
Find A Helpline logo

Linka první psychické pomoci

116 123

Call

About Linka první psychické pomoci

Linka první psychické pomoci poskytuje 24/7, bezplatnou, soucitnou a důvěrnou podporu po telefonu a online chatu. Jsme tu, abychom pomohli dospělým v Česku, kteří mohou zažívat emocionální tíseň související se zneužíváním a domácím násilím, úzkostí, šikanou, demencí a Alzheimerovou chorobou, depresí, stravováním a tělesným obrazem, rodinnými problémy, hazardními hrami, genderovou a sexuální identitou, smutkem a ztrátou, osamělost, rodičovství, těhotenství a potraty, vztahy, školní nebo pracovní problémy, sebepoškozování, sexuální zneužívání, stres, užívání návykových látek, sebevražda, podpora přítele nebo člena rodiny, fyzická nemoc, trauma a PTSD. Bez ohledu na to, co prožíváte, ať už je to krize duševního zdraví nebo podpora duševní pohody, podpoříme vás zdarma. Zavázali jsme se k prevenci sebevražd, takže pokud máte myšlenky na sebevraždu nebo přemýšlíte o sebevraždě, jsme tu, abychom vám naslouchali a podpořili vás. Když se na nás obrátíte, promluvíte si s jedním z našich přátelských a podpůrných poradců, kteří s vámi budou spolupracovat při hledání řešení a zároveň vám poskytnou empatické a soucitné ucho. Mají odborné znalosti a porozumění v tom, jak pomáhat lidem, kteří procházejí těžkostmi podobnými jako vy. Uvědomujeme si, že těžké duševní zdraví nebo krizové zážitky mohou nastat kdykoli, takže jsme k dispozici 24 hodin denně, každý den v týdnu.

English Translation: Linka první psychické pomoci provides 24/7, free, compassionate and confidential support over phone and online chat. We are here to help adults in Czechia who may be experiencing emotional distress related to abuse & domestic violence, anxiety, bullying, Dementia & Alzheimer's, depression, eating & body image, family issues, gambling, gender & sexual identity, grief & loss, loneliness, parenting, pregnancy & abortion, relationships, school or work issues, self-harm, sexual abuse, stress, substance use, suicide, supporting a friend or family member, physical illness, trauma & PTSD. Regardless of what you're experiencing, whether it's a mental health crisis or wellbeing support, we will support you, for free. We're committed to suicide prevention, so if you are having thoughts of suicide or thinking about killing yourself, we are here to listen and support you. When you reach out to us you will talk with one of our friendly and supportive counselors who will collaborate with you to find solutions while giving you an empathetic and compassionate ear. They have expertise and understanding in how to help people going through difficulties similar to what you are. We recognise that difficult mental health or crisis experiences can happen at any time, so we are available 24 hours a day, every day of the week.

Where is Linka první psychické pomoci available?

Available nationwide in Czechia

Who does Linka první psychické pomoci support?

Adults and all topics

What languages does Linka první psychické pomoci support?

Czech

What can I talk to Linka první psychické pomoci about?

Abuse & domestic violence
Anxiety
Bullying
Dementia & Alzheimers
Depression
Eating & body image
Family
Gambling
Gender & sexual identity
Loneliness
Parenting
Pregnancy & abortion
Trauma & PTSD
Relationships
School & work
Self-harm
Sexual abuse
Stress
Substance use
Suicide
Supporting others
Grief & loss
Physical illness

Accessibility notes

Webchat: pondělí–pátek, 13:00–18:00; Sobota–Neděle, 8:00–13:00


Illustration of a woman meeting a caring person, who is in a life-sized phone, to symbolize online support and connection

Not what you’re looking for?

Find another helpline
Find A Helpline brand mark with two chat bubbles in a heart shape

Made with ♡ by ThroughLine in Aotearoa, New Zealand.


Copyright © 2024 ThroughLine Limited
All rights reserved.